Szukaj w serwisie

 

Co to jest  Partnerstwo?

Partnerstwo to dobrowolna płaszczyzna współpracy przedstawicieli trzech sektorów tj. publicznego (administracja rządowa i samorządowa), prywatnego (przedsiębiorstwa, firmy) i pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje) na rzecz rozwoju danego regionu. Partnerzy podejmują wspólne, praktyczne działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Z reguły grupy działają na obszarze kilku bądź kilkunastu gmin charakteryzujących się podobnymi warunkami geograficznymi, przyrodniczymi, kulturowymi bądź historycznymi. Przedstawiciele tych sektorów podejmują współpracę po to by tworzyć lepszą jakość życia na obszarach wiejskich, realizować projekty aktywizujące mieszkańców, rozwijające turystykę, produkty lokalne, ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Dzięki Pilotażowemu Programowi Leader+ wiele tych i nicjatyw uzyskało i będzie mogło uzyskać wsparcie ze środków UE.

Strony mają na celu zaprezentowanie Partnerstw powstałych w ramach Programu Leader+ na terenie województw dolnosląskiego, lubuskiego i opolskiego. W 2005 r. grupy te podpisały deklaracje współpracy, która powołała Sieć Partnerstw Polski Południowo- Zachodniej

Sieć ma na celu wymiane doświadczeń, podnoszenie umiejętności, wspólną realizację działań i promocje podejścia typu Leader na obszarach wiejskich.

Niniejsze strony prezentują dorobek grup oraz aktualne informacje wspierające ich rozwój.

Zapraszamy do przekazywania informacji o swoich działaniach do aktualności na naszych stronach.

Strona powstała w ramach projektu pn. „Program Leader+ i Programu Odnowy Wsi jako instrumenty aktywizacji społeczności wiejskich w procesie integracji z UE na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w ramach środków III edycji grantów  Agro-Info oraz w ramach projektu pn.: Wzmacnianie wiejskich organizacji pozarządowych działających w Partnerstwach Polski Południowo –  Zachodniej realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw  Obywatelskich.